Sme odborníci v oblasti environmentalistiky

V oblasti environmentalistiky ponúkame rôzne poradenské služby:

Odpadové hospodárstvo

Poskytujeme poradenstvo v zmysle zákona 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch.

 • Priebežné vedenie evidencie odpadov na evidenčných listoch
 • Vypracovanie identifikačných listov
 • Archivácia dokumentov
 • Zasielanie hlásenia o prepravovaných nebezpečných odpadoch
 • Vypracovanie a zaslanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s nim príslušnému úradu
 • Vypracovanie žiadostí o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch
 • Vypracovanie žiadostí o súhlas
 • Cezhraničná preprava odpadu
 • Vypracovanie dokumentácie (napr. opatrenia pre prípad, prevádzkový poriadok a pod.)
 • Zabezpečenie analýzy a odberu odpadov
 • Zabezpečenie zvozu a likvidácie odpadu

Ochrana ovzdušia

Poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch, 190/2023 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch.

 • Kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia
 • Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií
 • Spracovanie hlásenia o množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • Spracovanie tabuliek NEIS
 • Zabezpečenie diskontinuálneho merania
 • Oznámenie prevádzkovateľa zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny
 • Ročné oznámenie prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 t ekvivalentu CO2 alebo viac

Ochrana vôd

Poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany vôd podľa zákona 363/2004 Z. z. Zákon o vodách.

 • Odbery a rozbory pitnej vody, odpadových a ostatných vôd
 • Vyhodnotenie protokolov o skúške vôd
 • Žiadosti o súhlas orgánu štátnej vodnej správy
 • Žiadosti o osobitné užívanie vôd (odber vôd, vypúšťanie odpadových vôd a i.)
 • Hlásenia o odberoch povrchových vôd a vypúšťaní odpadových vôd
 • Prevádzková dokumentácia

Environmentálny audit

Environmentálny audit preverí oblasti, v ktorých môže dochádzať k nesúladu s požiadavkami legislatívy.
Audit zabezpečujeme pre oblasti:

Cieľom environmentálneho auditu je zistiť skutočný stav plnenia legislatívnych požiadaviek vo vyššie uvedených oblastiach a navrhnúť opatrenia a zlepšenia.