Header picture

DRAŽOBNÝ PORIADOK

Dražobný poriadok spoločnosti OFFERTA, s.r.o.,

so sídlom Pomlejská cesta 2205/2A, 931 01 Šamorín

 

Tento dražobný poriadok upravuje predaj hnuteľných vecí a  nehnuteľností
na dobrovoľnej dražbe podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich dražobné konanie. Dražobný poriadok sa primerane vzťahuje aj na predaj podniku, časti podniku, práv, alebo iných majetkových hodnôt.

 

Základná právna úprava

Zákon č. 527/2002  Z.z. O dobrovoľných dražbách a doplnení zákona č. 323/1992 Zb. O notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 568/2007 Z. z. a v znení zákona č. 477/2008 Z. z.

 

Navrhovateľ dražby

Dražbu navrhuje osoba ( právnická alebo fyzická ), ktorá je vlastníkom predmetu dražby, alebo osoba oprávnená konať v mene vlastníka podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

 

Dražobník

Dražbu vykonáva dražobník OFFERTA, s.r.o., Pomlejská cesta 2205/2A, 931 01 Šamorín

 

Predmet dražby

Predmetom dražby môže byť hnuteľná a lebo nehnuteľná vec, podnik, alebo časť podniku, právo, alebo iná majetková hodnota.

 

Predmet dražby je určený v Oznámení o dražbe, ktoré obsahuje presné označenie predmetu dražby, jeho príslušenstva, práv a záväzkov na predmete dražby viaznucich, popis stavu, v ktorom sa predmet dražby v čase konania dražby nachádza.

 

Účastníci dražby

Záujemca o dražbu sa stane účastníkom dražby po splnení podmienok stanovených pre zápis do zoznamu účastníkov dražby.

Účastníkmi dražby môžu byť osoby fyzické ako aj právnické. Dražby sa nesmú zúčastniť ako účastníci: dražobník a jeho zamestnanci poverení niektorými funkciami pri realizácii dražby, licitátor, náhradný licitátor, navrhovateľ predmetu dražby, ako aj osoby ktoré sú v zmysle právnych predpisov vylúčené z dražby.

Účastník dražby - fyzická osoba je povinná na výzvu dražobníka, alebo jeho zamestnanca  povereného niektorými funkciami pri realizácii dražby preukázať sa platným preukazom totožnosti.

Účastník dražby - právnická osoba je povinná predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby preukázať sa platným preukazom totožnosti.

V prípade ak je účastník dražby zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná predložiť aj písomné plnomocenstvo s úradne overenými podpismi a nie staršie ako 30 dní.

Účastník dražby je povinný dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, doložiť alebo vykonať čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý byť účastníkom dražby, a že sa na neho nevzťahuje zákaz byť účastníkom dražby a prevziať dražobné číslo.

Dražba je verejná. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné vo výške uvedenej v oznámení o dražbe . Účastník dražby nemusí platiť vstupné.

Účastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe sú povinní nerušiť priebeh dražby správaním odporujúcim dobrým mravom a nesmú robiť úkony, ktoré by viedli alebo mohli viesť k zmareniu dražby, alebo negatívnemu ovplyvňovaniu priebehu dražby.

 

Organizačné zabezpečenie dražby

Dražobník dohliada na prípravu a priebeh dražby a dbá na to, aby dražba prebehla v súlade s platnými  právnymi predpismi, Oznámením o dražbe a týmto dražobným poriadkom .

Prístup do priestorov , v ktorých prebieha dražba umožní dražobník účastníkom minimálne 30 minút pred začatím dražby, ostatným osobám a verejnosti 10 minút pred začatím dražby.

Dražobník je oprávnený rozhodnúť o nekonaní dražby avšak najneskôr do jej otvorenia.

 

Dražobná zábezpeka

Povinnosť zložiť dražobnú zábezpeku, výšku dražobnej zábezpeky, spôsob a lehotu na jej zloženie, číslo účtu alebo miesto, kde má byť dražobná zábezpeka zložená a doklad, ktorým účastník dražby preukáže zloženie dražobnej zábezpeky dražobník určí v Oznámení o dražbe.

Po skončení dražby alebo upustení od dražby dražobník vráti bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 pracovných dní dražobnú zábezpeku účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil bezhotovostným prevodom na účet, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi alebo v rovnakej lehote zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy alebo mu vráti listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky.

Záujemca o dražbu bude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a bude mu pridelené dražobné číslo po splnení povinnosti zložiť dražobnú zábezpeku a preukázaní totožnosti.

 

Priebeh dražby

Dražba je otvorená vyvolaním licitátora, ktorého obsahom je označenie a opis predmetu dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie podania a najnižšie prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto skutočnosť. a to po ukončení zápisu účastníkov dražby. Následne licitátor vyzve účastníkov dražby, aby podávali svoje ponuky.

Podanie účastníka dražby je ponuka vykonaná v priebehu dražby a to aspoň
vo výške najnižšieho podania . Ďalšie podanie musí prevyšovať už urobené podanie najmenej o sumu minimálneho prihodenia.

Ponuka musí byť urobená ústne a zdvihnutím dražobného čísla, pričom ponuka je platná za predpokladu splnenia obidvoch podmienok, kedy je podanie považované za perfektné.

Licituje sa dovtedy, pokiaľ účastníci dražby robia vyššie ponuky.

V prípade, ak žiadny účastník dražby nezvýšil posledné podanie ani napriek dvojitej výzve licitátora, licitátor upozorní účastníkov dražby slovami ..." ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby vyššie podanie, než bolo posledné podanie vykonané účastníkom dražby číslo ....., udelím mu príklep"..., následne posledné najvyššie podanie licitátor oznámi ešte raz a po tretej výzve udelí príklep účastníkovi dražby, ktorý vykonal najvyššie podanie.

Vykonaným podaním je účastník dražby viazaný.

Ak urobia viacerí účastníci dražby rovnaké podanie, a nikto z účastníkov dražby nezvýši toto podanie, rozhodne licitátor o tom, komu udelí príklep žrebom.

Ak disponuje niektorý z účastníkov dražby predkupným právom k predmetu dražby, a toto právo preukázal dražobníkovi pred otvorením dražby vierohodnými dokladmi a takýto účastník dražby urobí rovnaké podanie ako iný účastník dražby a nikto iný neurobí vyššie podanie, licitátor nerozhodne žrebom, ale udelí príklep účastníkovi dražby, ktorý má predkupné právo k predmetu dražby.

Udelením príklepu je dobrovoľná dražba ukončená.

V prípade, ak nebolo na dražbe urobené ani najnižšie podanie a licitátor nie je oprávnený znížiť najnižšie podanie, licitátor dražbu ukončí.

 

Vydražiteľ a jeho práva a povinnosti

Vydražiteľ je účastník dražby, ktorému licitátor udelil príklep.

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením

Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením na účet dražobníka v lehote stanovenej v Oznámení o dražbe, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby a to ku dňu udelenia príklepu.

V prípade, ak vydražiteľ neuhradí cenu dosiahnutú vydražením riadne a včas dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije
na úhradu nákladov zmarenej dražby a zostávajúca časť dražobnej zábezpeky sa použije na náklady opakovanej dražby.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu , účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Zápisnica o vykonaní dražby

Po ukončení dražby vyhotoví dražobník Zápisnicu o vykonaní dražby. V prípade, ak predmetom dražby bola nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí presahuje sumu 33 194,00 EUR ( 1 000 000,-Sk ) priebeh dražby osvedčuje notár notárskou zápisnicou.

V zápisnici dražobník uvedie najmä miesto a čas konania dražby, predmet dražby, osoby s predkupným alebo iným právom k predmetu dražby, vyvolávaciu cenu, cenu dosiahnutú vydražením a pod. Zápisnicu podpisujú dražobník, licitátor a vydražiteľ.

 

Potvrdenie o nadobudnutí vlastníctva

Potvrdenie o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby vydá dražobník vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastníctvo k predmetu dražby bez zbytočného odkladu po splnení všetkých podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva ustanovených slovenskými právnymi predpismi a týmto dražobným poriadkom v prípade, ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby.

 

Odovzdanie predmetu dražby

V prípade, ak vydražiteľ nadobudol vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník povinný odovzdať vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastníctvo a sú nevyhnutné k nakladaniu s predmetom dražby.

V prípade ak predmetom dražby je nehnuteľnosť, predmet dražby je povinný odovzdať predchádzajúci vlastník za prítomnosti dražobníka. O odovzdaní a prevzatí predmetu dražby spíše dražobník Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu dražby, ktorú podpisujú dražobník, vydražiteľ a predchádzajúci vlastník predmetu dražby.

Všetky náklady spojené s odovzdávaním predmetu dražby znáša vydražiteľ s výnimkou tých, ktoré by neboli vznikli, ak by ich nebol spôsobil predchádzajúci vlastník.

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby a zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby. V prípade, ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, dňom kedy malo dôjsť k prevzatiu veci prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu, aj keď predmet dražby neprevzal.

 

Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti dražobníka, účastníkov dražby a osôb ktorých práva  budú realizovaním dražby dotknuté ako aj iných osôb na dražbe prítomných, ktoré nie sú v tomto dražobnom poriadku upravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov vzťahujúcich sa k danej veci.

 

V Šamoríne, dňa 01.09.2010

 

OFFERTA, s.r.o.