Header picture

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť OFFERTA, s.r.o. bola založená v roku 2010 ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Naša dražobná spoločnosť  poskytuje nasledovné služby:

-          komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

-          poradenstvo ohľadom zabezpečenia ich budúcich alebo existujúcich pohľadávok so zameraním sa na možnosť rýchleho a efektívneho uspokojenia pohľadávky  pre prípad, že dlžník svoj záväzok nesplní riadne a včas

-          podľa požiadaviek navrhovateľa dražby a charakteru predmetu dražby, potrebnú mieru informovanosti o výkone dražby,

-          komplexný právny servis,

-          vyhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov,

-          služby licitátorov ako osôb oprávnených na vedenie dražby,

-          priestor na zverejnenie ponuky na predaj vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku a inú náležitú propagáciu ponuky a predaj,

-          sprostredkovanie predaja vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku.

 

Dražby organizujeme na území celého Slovenska v ktorejkoľvek obci alebo meste a tak, aby bolo umožnené zúčastniť sa čo najväčšiemu počtu účastníkov  s ohľadom na maximalizáciu výnosu dražby, a to najmä vhodným umiestnením, načasovaním dražby a s mediálnou podporou. Spoločnosť má k dispozícii okrem sídla  spoločnosti aj ďalšie kancelárske priestory v mestách Bratislava, Nitra, Brezno, Žilina a Košice. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vymáhania záložného práva z bankového sektoru a organizovania dražieb a sú pripravení konzultovať Vaše otázky v oblasti organizácie dražieb.

Zároveň Vás ubezpečujeme, že náklady v prípade nami organizovanej dražby sú podstatne nižšie, ako v prípade exekučného alebo súdneho konania, a tiež sú vykonávané v nepomerne kratšom čase. Náklady dražby sú stanovené tak, aby pokryli všetky úkony nevyhnutne potrebné pre úspešné vydraženie predmetu dražby.